Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies.

Více informací

 
Soutěž 300.000 Fordů
Pravidla soutěže
„300 000 vozů Ford | 300 000 příběhů | Sdílejte ten svůj!”

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže „300 000 vozů Ford |300 000 příběhů | Sdílejte ten svůj!“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 48589641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276 (dále jen „pořadatel“).

2. Organizátor
Organizátorem soutěže je společnost Wunderman s.r.o., IČO: 25054309, se sídlem Praha - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor“).

3. Doba a místo trvání

Soutěž bude probíhat v termínu od úterý 21. listopadu 2017 od 12:00 hod. do 24:00 hod. dne 11. února 2018, a to konkrétně v těchto soutěžních kolech:
 1. soutěžní kolo: 21. 11. 2017 - 26. 11. 2017
 2. soutěžní kolo: 27. 11. 2017 – 3. 12. 2017,
 3. soutěžní kolo: 4. 12. 2017 – 10. 12. 2017,
 4. soutěžní kolo: 11. 12. 2017 – 17. 12. 2017,
 5. soutěžní kolo: 18. 12. 2017 – 24. 12. 2017,
 6. soutěžní kolo: 25. 12. 2017 – 31. 12. 2017,
 7. soutěžní kolo: 1. 1. 2018 – 7. 1. 2018,
 8. soutěžní kolo: 8. 1. 2018 – 14. 1. 2018,
 9. soutěžní kolo: 15. 1. 2018 – 21. 1. 2018,
 10. soutěžní kolo: 22. 1. 2018 – 28. 1. 2018,
 11. soutěžní kolo: 29. 1. 2018 – 4. 2. 2018,
 12. soutěžní kolo: 5. 2. 2018 – 11. 2. 2018.
Soutěž bude probíhat na sociální síti Facebook na profilu
pořadatele https://www.facebook.com/FordCeskaRepublika/.

4. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook, má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj účet na www.facebook.com (dále jen „účet“) a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící”).

Soutěžící musí současně splňovat veškerá pravidla použití sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php

5. Zapojení do soutěže

Pro účast v soutěži je soutěžící povinen napsat soukromou zprávu organizátorovi soutěže na jeho Facebookovém profilu a prostřednictvím této zprávy, kterou ovládá chatbot, poslat organizátorovi soutěžícím zhotovenou fotografii vozu Ford vlastněného daným soutěžícím a přidat popisek na téma: „vlastní příběh, zážitek nebo dobrodružství, které jste s vozem Ford prožili ” (dále jen společně jako „soutěžní příspěvek“).

Spolu se soutěžním příspěvkem musí každý soutěžící uvést též následující kontaktní údaje na sebe: jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

Každý soutěžící může soutěžit prostřednictvím jen jednoho účtu a pouze jednou za každý týden, tzn. vložit prostřednictvím soukromé zprávy/chatbota celkem max. 12 soutěžních příspěvků za celou dobu konání soutěže. Soutěžící může na základě téhož soutěžního příspěvku vyhrát vždy pouze jednu výhru; tj. soutěžní příspěvek, na jehož základě se soutěžící stane výhercem určité výhry v soutěži, je vyřazen z dalšího vyhodnocování soutěže.

Shora popsaným vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Organizátor soutěže bude postupně zveřejňovat na svém facebookovém profilu https://www.facebook.com/FordCeskaRepublika/ informace o startu, průběhu i konci soutěže. Každý den organizátor soutěže prostřednictvím stejného kanálu zobrazí nejnovější soutěžící, kteří poslali do soutěže soutěžní příspěvek. Každé pondělí po skončení soutěžního kola organizátor vyhlásí týdenního vítěze. Do týdne po skončení celé soutěže vyhlásí organizátor 1 celkového vítěze soutěže.

Organizátor i pořadatel si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže soutěžní příspěvky, které nebudou vyhovovat požadavkům popsaným v těchto pravidlech soutěže, budou vulgární, rasistické, sexistické nebo jinak nemravné či protiprávní, popř. budou způsobilé zasáhnout do práv či oprávněných zájmů (vč. zájmu na ochraně dobré pověsti) organizátora, pořadatele či jakékoliv třetí osoby (nebo jimi poskytovaných výrobků či služeb), nebo pokud uživatel neuvede všechny kontaktní údaje během vstupu do soutěže. Soutěžící současně prohlašuje, že jeho soutěžní příspěvek (tj. fotografie i text) je výlučně jeho výtvorem a nezasahuje do jakýchkoliv práv třetích osob; v případě, že se toto prohlášení soutěžícího ukáže být nepravdivým, bude soutěžící ze soutěže vyřazen a současně bude povinen plně na své náklady a odpovědnost nahradit jakoukoliv újmu, kterou tímto jednáním způsobil.

Pořadatel a organizátor mohou během soutěže i po jejím oficiálním ukončení využívat soutěžní příspěvky v rámci marketingové komunikace, a to bez jakéhokoliv omezení (časového, územního, množstevního či jakéhokoliv jiného). Oprávnění k užívání soutěžních příspěvků nemá charakter oprávnění zavazujícího, tj. pořadatel i organizátor zásadně nejsou povinni tohoto oprávnění využít. Pořadatel i organizátor jsou současně oprávněni v rozsahu tohoto oprávnění umožňovat užívání soutěžních příspěvků rovněž třetím osobám.

6. Způsob určení výherců

Výherci budou vybráni odbornou porotou ve složení:

Alžběta Málková, Social Media Specialist, Wunderman s.r.o.
Jana Bendová, Marketing Assistant, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
Libor Beneš, Marketing Manager, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.
Marek Held, Marketing Communications Manager, FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

Výhercem se může stát pouze soutěžící splňující všechny podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech soutěže.

Každý týden, bude vybrán jeden týdenní výherce – výherce týdenní výhry. Výherce týdenní výhry bude vybrán ze všech osob, které se zapojily do soutěže od jejího počátku, tedy během všech uplynulých soutěžních kol; tj. při výběru výherce týdenní výhry budou odbornou porotou brány v potaz všechny těmito soutěžícími řádně přihlášené soutěžní příspěvky, s výjimkou těch, které byly ze soutěže na základě těchto pravidel vyřazeny.

Do jednoho týdne od skončení soutěže vybrán jeden celkový vítěz soutěže – výherce hlavní výhry. Výherce hlavní výhry bude vybrán ze všech osob, které se zapojily do soutěže za celou dobu jejího konání, tedy během všech soutěžních kol; tj. při výběru výherce hlavní výhry budou odbornou porotou brány v potaz všechny těmito soutěžícími řádně přihlášené soutěžní příspěvky, s výjimkou těch, které byly ze soutěže na základě těchto pravidel vyřazeny.

Soutěžní porota vybírá všechny výherce (tj. výherce týdenní i výherce celkového) na základě originality doručených soutěžních příspěvků, tj. výhercem bude vybrán vždy soutěžící – autor nejoriginálnějšího soutěžního příspěvku ze všech posuzovaných soutěžních příspěvků.

7. Oslovení výherců

Kontaktování každého výherce soutěže proběhne nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Výherci soutěže budou kontaktováni e-mailem, který uvedou při vstupu do soutěže, nebo soukromou facebookovou zprávou. Zároveň budou označeni ve fotoalbu na Facebooku jako vítězové, bude označen jejich profil.

Výherci soutěže jsou povinni na výzvu organizátora poskytnout za účelem doručení výhry neveřejně organizátorovi (formou zprávy na Facebooku nebo e-mailem) ještě doručovací adresu na území České republiky a telefonní číslo.

Pokud do 10 pracovních dnů od oslovení organizátorem výherci nezareagují a formou zprávy na Facebooku nebo e-mailem nesdělí požadované kontaktní údaje, popř. výslovně odmítnou převzít výhru nebo jiným způsobem znemožní její předání, zaniká těmto původním výhercům nárok na výhru a budou nahrazeni novými výherci.

8. Výhra

Hlavní výhrou se rozumí:

voucher na ubytování ve 4* hotelu dle vlastního výběru (2 noci, 2 osoby, včetně snídaně) na území některé z 11 vybraných evropských zemí (voucher „Kouzlo a tradice“ od společnosti Connex; více informací o této části výhry viz zde: http://www.connexhotelscheck.com/charme-genuss/cz/home/)

Voucher je planý do 20. 12. 2018.

zapůjčení vozu Ford Mustang s plnou nádrží (popř. jiného auta z nabídky pořadatele na 1 týden. Výpůjčka musí být realizována do 20. 12. 2018.

Týdenní výhrou pro 12 účastníků soutěže je jedna cestovní brašna Ford Heritage v hodnotě EUR 69,90. Rozměry tašky: délka cca 65 cm, průměr cca 34 cm. Materiál: 95 % plátno, 5 % polyester.

Pokud se organizátor s výhercem nedohodne jinak, předání výhry proběhne v sídle organizátora. Při předání každé výhry jsou organizátor i pořadatel (prostřednictvím svého zástupce) oprávněni ověřit identitu výherce prostřednictvím odpovídajícího identifikačního průkazu (OP), a jeho nárok na výhru.

V případě předání hlavní výhry současně platí, že při nepředložení příslušného řidičského oprávnění nebo odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ztrácí výherce na výhru nárok. Při předání bude mezi výhercem a pořadatelem (prostřednictvím jeho zástupce) uzavřena smlouva o výpůjčce vozidla, kde budou konkrétně specifikována práva a povinnosti výherce, a výherce bude také informován o pojištění, které je k vozidlu uzavřeno, jakožto i o dalších podstatných skutečnostech, jež se vážou k užívání vozidla - zejm. o tom, které náklady spojené s užíváním vozidla hradí výherce (např. pohonné hmoty nad rámec jedné plné nádrže a provozní kapaliny), a které pořadatel. Odmítnutí uzavření smlouvy o výpůjčce má stejné následky jako nepředložení příslušného OP, řidičského oprávnění nebo odmítnutí podpisu předávacího protokolu.

9. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži uděluje soutěžící dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pořadateli (dále také „správce“) a organizátorovi (dále také „zpracovatel“) v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem realizace soutěže a doručení případné výhry.

Soutěžící dále souhlasí s tím, aby správce užíval výše uvedené osobní údaje rovněž pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Výše uvedené souhlasy jsou uděleny na dobu neurčitou a soutěžící je může kdykoliv písemně odvolat na adrese infocz@ford.com nebo Wunderman s.r.o., Praha - Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 150 00. Odvolání souhlasu před skončením soutěže povede k vyřazení soutěžícího z této soutěže.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatele. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Soutěžící souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno, příjmení nebo název účtu v případě, že se stane výhercem v soutěži.

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Zpracovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Soutěžící má právo obracet se s takovými žádostmi na správce.

Soutěžící současně bere na vědomí, že má též další práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., a bere na vědomí, že poskytnutí údajů v této soutěži je dobrovolné. Soutěžící dále bere na vědomí, že od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) nabývá též právo na přenositelnost osobních údajů, právo podávat námitky proti zpracování, jakož i další práva v tomto nařízení uvedená. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Další důležité podmínky soutěže

Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Soutěžící zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

Organizátor je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu umístěném v některém ze soutěžních příspěvků na FB profilu pořadatele.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky k průběhu soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, pokud jeho chování či účet odporují pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné předání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka provozovatele sociální sítě Facebook.

Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, především za funkčnost sociální sítě Facebook. Organizátor dále neodpovídá za doručení komentáře či e-mailu, kterým bude zasílána informace o výhře a za (ne)doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele či organizátora, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob blízkých těmto zaměstnancům či osobám.

V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nemá na výhru nárok, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch vybraného náhradníka.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi, a nikoliv sociální síti Facebook.

V Praze dne 21. 11. 2017