Soubory cookie jsou nezbytné k plnému využití všech možností naší webové prezentace. Používá je naprostá většina internetových stránek. V cookies se ukládají vaše předvolby a další informace, které nám pomáhají naše webové stránky zlepšit. Můžete ale být bez obav. Žádná z informací, které takto ukládáme, vás nijak neidentifikuje. Více o cookies a o tom, jak můžete upravit jejich používání v nastavení svého prohlížeče, se dozvíte v našem průvodci soubory cookies.

Více informací

 
Informace pro spotřebitele

Poskytovatelem úvěru je FCE Credit, s.r.o. („FCE“)
IČ: 25615564, DIČ: CZ25615564
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 55034
sídlo a adresa pro doručování: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
tel.č.: +420 234 650 111, email: creditcz@ford.com

Dovolujeme si Vás upozornit, že zasílání informací prostřednictvím emailu není zcela bezpečné. Přestože se snažíme co nejlépe ochránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost Vámi zasílaných dat emailem a jejich zasílání je na Vaše vlastní nebezpečí. Ujišťujeme Vás, že s Vašimi osobními údaji bude společnost FCE Credit, s.r.o. zacházet s maximální péčí a s ohledem na maximální možnou bezpečnost a zabránění neautorizovaného přístupu.

Kontaktní formulář
K zaslání žádosti nebo dotazu můžete využít také zabezpečený kontaktní formulář Ford Credit. Vaše žádost/dotaz bude vyřízena do 5 pracovních dní. V případě potřeby kontaktujte prosím Ford Credit na telefonním čísle +420 234 650 111 v pracovních dnech (pondělí - pátek) od 9:00 do 17:30 hodin.

Registraci FCE je možné si ověřit na adrese www.cnb.cz

Reklamační řád naleznete zde.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem, se sídlem Legerova 1581/69, Praha 1, který je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Na stránkách www.finarbitr.cz je možné získat více informací.

Orgánem dohledu v oblasti spotřebitelských úvěrů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz. V důsledku přijetí nové právní úpravy však dojde ke změně orgánu dohledu, kterým po udělení oprávnění FCE od České národní banky k poskytování spotřebitelského úvěru bude právě Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, www.cnb.cz.

Pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele FCE vyžaduje předložení následujících dokladů: vyplněný „Informační list“ (dostupný zde), kopii dvou dokladů totožnosti spotřebitele, doklady prokazující výši měsíčních příjmů a výdajů spotřebitele (například 3 po sobě jdoucí měsíční výpisy z účtu, 3 po sobě jdoucí mzdové pásky… apod.) ne starší 4 měsíců. Proces uzavírání úvěrové smlouvy je takový, že spotřebitel podá FCE nezávaznou žádost o uzavření smlouvy s požadovanými dokumenty. FCE následně ověří mj. úvěruschopnost spotřebitele a vyhodnotí jeho žádost. Pokud bude žádost kladně vyhodnocena ze strany FCE, může spotřebitel adresovat FCE závazný návrh na uzavření úvěrové smlouvy. V dostatečném předstihu před takovým závazným návrhem spotřebitele budou spotřebiteli také poskytnuty standardní informace o spotřebitelském úvěru. Spotřebitel předkládá FCE návrh úvěrové smlouvy prostřednictvím vybraného zprostředkovatele. FCE bude u většiny typů produktů požadovat také předložení plné moci s ověřeným podpisem spotřebitele pro účely změny vlastníka vozidla ze spotřebitele na FCE. FCE je oprávněna si v rámci procesu uzavření úvěrové smlouvy vyžádat i další relevantní dokumenty, zejména pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.

FCE neposkytuje spotřebiteli radu ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru.

FCE poskytuje vázané spotřebitelské úvěry čerpané spotřebitelem za účelem financování úhrady části kupní ceny motorového vozidla pořizovaného spotřebitelem od zprostředkovatele.

Podmínkou čerpání úvěru je vždy sjednání zajišťovacího převodu vlastnického práva k financovanému vozidlu a deponace velkého technického průkazu vozidla u FCE. V některých případech může FCE požadovat zajištění ve formě ručitelského prohlášení.


Spotřebitelský úvěr může být sjednán na dobu 24 - 60 měsíců.

FCE nabízí výhradně pevné úrokové sazby.

FCE nenabízí spotřebitelské úvěry v cizí měně.


Příklad celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru:

NOVÝ FORD Focus 1.6 Duratec
Cena vozu včetně DPH
319 990 Kč
Záloha 40 %
127 996 Kč
Doba trvání úvěru
60 měsíců
Celková výše úvěru 191 994 Kč
Poplatek za zpracování smlouvy 1 920 Kč
Pevná zápůjční úroková sazba 2,99 %
RPSN
10,28 % (včetně havarijního pojištění)
Splátka úvěru   3 449 Kč
Splátka úvěru včetně pojištění   
4 333 Kč*
Celková částka splatná spotřebitelem    261 900 Kč
* Nabídka platí pouze pro spotřebitele a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Kalkulace úvěru je platná do 30.9.2017. Individuální nabídku a nabídku pro podnikatele vám připraví autorizovaný partner Ford.

Spotřebitelský úvěr je splácen v pravidelných měsíčních splátkách ve výši dle úvěrové smlouvy a splátkového kalendáře. Měsíční splátky jsou splatné vždy v den kalendářního měsíce shodným se dnem předání motorového vozidla.

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr kdykoli předčasně splatit, a to zcela, nebo z části. V takovém případě je povinen uhradit FCE pouze náklady vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, které nepřesáhnou 1% z předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok, nebo 0,5% z předčasně splacené části úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok nepřesahuje. Částka nákladů nepřesáhne částku úroků, kterou by spotřebitel byl povinen uhradit FCE za dobu od předčasného splacení do skončení sjednané doby úvěru.

Vyžaduje se, aby ke smlouvě byla uzavřena smlouva o doplňkové službě - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem financovaného vozidla a havarijní pojištění financovaného vozidla. Obecně FCE umožňuje, aby spotřebitel uzavřel zmíněné smlouvy sám s jím vybranou pojišťovnou, případně lze zařadit vozidlo do pojištění prostřednictvím FCE. Nicméně, u některých produktů FCE vyžaduje, aby smlouva o zařazení vozidla do pojištění byla uzavřena s FCE, a to s možností výběru následujících poskytovatelů pojištění: Allianz pojišťovna a.s., Generali pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s..

Pokud spotřebitel bude v prodlení s platbou vyplývající z úvěrové smlouvy může FCE požadovat zákonný úrok z prodlení ve výši odpovídající nařízení vlády č. 351/2013 Sb., jehož výše činí 8,05% p.a. Dále může FCE v případech specifikovaných v úvěrové smlouvě od úvěrové smlouvy odstoupit. Toto právo má FCE zejména v případě, že spotřebitel je v prodlení s úhradou platby z úvěrové smlouvy i poté, co jej FCE vyzvala k úhradě a poskytla mu k úhradě lhůtu alespoň 30 dnů. V případě odstoupení od úvěrové smlouvy dochází také k zániku pojištění sjednaného prostřednictvím FCE a případných dalších doplňkových produktů. Dále může také dojít k převodu vlastnictví k financovanému vozidlu ze spotřebitele na FCE (v závislosti na typu produktu) a FCE může spotřebitele vyzvat k vrácení financovaného vozidla, případně jej spotřebiteli odebrat a FCE může vzniknout právo vozidlo prodat třetí osobě. FCE může také požadovat účelně vynaložené náklady, které FCE vzniknou v souvislosti s prodlením spotřebitele. Dále může FCE v dohodnutých případech požadovat po spotřebiteli úhradu smluvní pokuty.