JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Zadejte dotaz, hledané slovo
Home > Financování > Infomace pro zákazníky > Důležité informace a často kladené dotazy

Informace pro zákazníky se smlouvou uzavřenou od 1. 9. 2020

Veškeré informace naleznete na webu poskytovatele financování, společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s

Informace pro zákazníky se smlouvou uzavřenou do 31. 8. 2020

 • Jaké jsou poplatky za administrativní úkony?

  Aktuální verzi ceníku naleznete níže.

  Ceník(PDF 82KB)

  Jak nahlásím pojišťovně, že došlo k nehodě vozidla?

  Podle toho, u které pojišťovny máte vozidlo pojištěno, lze pojistnou událost nahlásit a vyřídit na kontaktech uvedených níže:

  Allianz pojišťovna, a.s.

  • Telefonicky na čísle 241 170 000 (Po - Pá 8-20 hodin, So – Ne 9-18 hodin, mimo státní svátky) 
  • On-line na internetových stránkách pojišťovny Allianz

  Generali Česká pojišťovna a.s.

  Jak získám pro pojišťovnu váš souhlas s uvolněním pojistného plnění (tzv. Devinkulaci)?

  Vytiskněte si prosím formulář Žádost o devinkulaci (PDF 38KB) a po vyplnění jej zašlete emailem na adresu creditcz@ford.com nebo poštou na adresu FCE Credit, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8.

  Jak získám nový doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zelenou kartu, nebo detailní informace ohledně pojištění?

  V této záležitosti prosím kontaktujte příslušnou pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěno a kde Vám na požádání bude vystaven nový doklad. Informaci o pojištění naleznete na leasingové smlouvě v části 2: Údaje o pojištění. Případně volejte FCE Credit s.r.o., tel. 234 650 361, 234 650 374.

  Co mám dělat v případě odcizení vozidla nebo v případě totální havárie vozu?

  V této záležitosti prosím kontaktujte příslušnou pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěno. Informaci o pojištění naleznete v příslušné leasingové / úvěrové smlouvě v části 3: Údaje o pojištění.

  Kontakty na příslušné pojišťovny jsou:

  • Allianz pojišťovna, a.s. – hlášení škod na čísle 241 170 000 (Po - Pá 8-20 hodin, So – Ne 9-18 hodin, mimo státní svátky)
  • Generali Česká pojišťovna a.s. – hlášení škod na čísle 241 114 114 (nepřetržitě 24 hodin, každý den v týdnu včetně svátků a víkendů)

  Dále volejte FCE Credit s.r.o., tel. 234 650 364.

  Jak oznámím změnu příjmení/názvu firmy nebo změnu trvalé adresy/sídla?

  Vytiskněte si prosím formulář Oznámení o změně (PDF 36KB)  a po vyplnění jej zašlete emailem na adresu creditcz@ford.com nebo poštou na adresu FCE Credit, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8.

  Jak získám velký technický průkaz?

  Vytiskněte si prosím formulář Žádost o zaslání velkého technického průkazu (PDF 77KB) a po vyplnění jej zašlete emailem na adresu creditcz@ford.com nebo poštou na adresu FCE Credit, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 včetně všech požadovaných dokumentů uvedených na žádosti. V případě dotazů volejte FCE Credit s.r.o., tel. 234 650 361, 234 650 374.

   

  Jak předčasně ukončím úvěrovou/leasingovou smlouvu?

  Vytiskněte si prosím formulář Žádost o předčasné splacení leasingové/úvěrové smlouvy (PDF 67KB) a po vyplnění jej zašlete emailem na adresu creditcz@ford.com nebo poštou na adresu FCE Credit, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8. V případě dotazů volejte FCE Credit s.r.o., tel. 234 650 355.

   

  Jak ukončím mou úvěrovou/leasingovou smlouvu?

  K ukončení smlouvy dochází automaticky. Podmínkou je úhrada poslední platby dle smlouvy i úhrada všech příslušných plateb souvisejících se smlouvou. (Zrušte prosím včas případný trvalý příkaz.)

  Nejdříve v den ukončení úvěrové/leasingové smlouvy jsou zákazníkovi/nájemci odeslány doklady (velký technický průkaz a potvrzení o ukončení úvěrové/leasingové smlouvy včetně plné moci k přehlášení vlastnictví vozidla v případě, že je ve velkém technickém průkazu uveden jako vlastník FCE Credit, s.r.o. U leasingové smlouvy po uhrazení odkupní ceny obdržíte fakturu.).

  Pokud je součástí smlouvy i pojištění vozidla, ukončuje se rovněž automaticky, a to k datu splatnosti poslední platby. Od tohoto data je nutno sjednat nové pojištění odpovědnosti (případně i havarijní pojištění). Jakékoliv vystavené zelené karty pozbývají tímto datem platnost.

  Pro detailní informace tel. číslo 234 650 361 nebo pište na emailovou adresu creditcz@ford.com

 • Vyhledání vozidla podle VIN v databázi společnosti FCE Credit, s.r.o.

  Pro vyhledávání financovaných vozů klikněte na níže uvedený odkaz.

  Vyhledat podle VIN

 • Pro účely tohoto reklamačního řádu se použijí následující definované výrazy:

  „Zákazník“ je spotřebitel, který uzavřel s FCE smlouvu o spotřebitelském úvěru, případně jednal s FCE o jejím uzavření „FCE“ je FCE Credit, s.r.o., IČO: 256 15 564, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55034
  „Prodejce“ je zprostředkovatel, prostřednictvím kterého byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru mezi Zákazníkem a FCE
  „Reklamace“ je forma uplatnění práv Zákazníka z odpovědnosti FCE za porušení jejích povinností ze závazkového vztahu, případně právních předpisů (například nedodržení smluvních podmínek či právních předpisů)
  „Stížnost“ je možné podat především v případech, kdy se Zákazník domnívá, že FCE či jejím jménem jednající Prodejce nedodrželi pravidla jednání či vystupování, případně k formě a obsahu poskytnutých informací
  „Podání“ zahrnuje Reklamaci i Stížnost pro účely těchto Pravidel vyřizování reklamací a stížností.
  Každý Zákazník FCE má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými produkty, službami, chováním zaměstnanců FCE, nebo Prodejce, a to formou Podání zaslaného na adresu FCE. Tento předpis upravuje způsob komunikace Zákazníka a FCE v takových případech.

  V případě, že ze zaslané komunikace Zákazníka nebude zřejmé, že se jedná o Reklamaci či Stížnost, může být posuzována jako podnět, žádost či návrh ke zlepšení.

  I. NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ

  Aby FCE mohla Podání co nejlépe vyřídit, musí obsahovat následující informace o Zákazníkovi a předmětu Podání:

  • jméno, příjmení, případně datum narození u fyzické osoby nebo název obchodní firmy a IČO u fyzické osoby podnikající či právnické osoby; dále kontaktní adresu, případně telefonický kontakt pro urychlení a zjednodušení komunikace mezi Zákazníkem a FCE;
  • pokud má Zákazník uzavřenu smlouvu s FCE, pak číslo smlouvy, které se podání týká;
  • VIN motorového vozidla, pokud je již známo;
  • vylíčení podstatných údajů o předmětu Podání s doložením relevantní dokumentace;

  FCE může vyzvat Zákazníka k doplnění dalších skutečností či dokumentů a v případě, že Zákazník tyto nedoplní, FCE vyřídí Stížnost v rozsahu, který FCE předložené skutečnosti umožní.

  II. ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ

  FCE přijímá Reklamace a stížnosti zpravidla v písemné formě, Zákazník může Podání uplatnit jedním z následujících způsobů:

  Všechna Podání FCE eviduje v interním systému v elektronické formě.

  III. LHŮTY K PODÁNÍ, JEHO VYŘÍZENÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA

  FCE doporučuje Podání učinit bez zbytečného odkladu poté, co nastanou důvody pro jeho podání.

  FCE je povinna Podání prošetřit a v případě potřeby si vyžádat stanovisko dalších osob, kterých se případně Podání týká.

  Lhůta pro vyřízení Podání činí maximálně 30 kalendářních dnů od data přijetí podání FCE.

  Pokud není možné Stížnost vyřídit v uvedené lhůtě, je Zákazník informován o aktuálním stavu řešení a o předpokládané konečné lhůtě vyřízení.

  O způsobu vyřízení Podání ze strany FCE bude Zákazník informován písemně poštou, případně osobně. Náklady spojené s vyřizováním Podání uplatněných Zákazníky nese FCE. FCE jakožto poskytovatel úvěru však nevyřizuje reklamace týkající se technického stavu financovaného vozidla a jeho případných vad.

  IV. MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORU A ORGÁNY DOHLEDU

  Zákazník má právo, zejména je-li nespokojen se způsobem vyřízení svého Podání, kontaktovat příslušný orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů. Tímto orgánem je:

  1. Finanční arbitr ČR, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, e-mail: arbitr@finarbitr.cz (www.finarbitr.cz) pro oblast finančních služeb uvedených v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména pro spory týkající se poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
  2. nebo subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu a zveřejněný na jeho internetových stránkách (www.mpo.cz) v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra.

  Zákazník se také může obrátit na Českou národní banku, Sekci dohledu nad finančním trhem II, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Tel: +420 224 411 111, Fax: +420 224 412 404. Dotazy či podněty vůči České národní bance lze podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím výše uvedené poštovní adresy a telefonního čísla, případně prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách: www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html.

  V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Tento reklamační řád je veřejně přístupným dokumentem a je zveřejněn na webových stránkách FCE (www.fordcredit.cz) a nabývá účinnosti dnem 1.10.2017.

 • I. ÚČEL A VYMEZENÍ POJMŮ

  Cílem tohoto dokumentu je poskytnout fyzickým osobám – spotřebitelům („Klient“), které se společností FCE Credit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, IČO: 256 15 564 („FCE“) uzavřely smlouvu o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a které se dostaly do problémů se splácením svých závazků vůči FCE, základní informace o řešení nastalé nepříznivé situace a dále poskytnout zaměstnancům a dalším osobám, které s Klienty v prodlení za FCE jednají základní osnovu pro poučení, které jsou povinni poskytnout Klientům.

  II. KAM SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ SE SPLÁCENÍM

  V případě, že se Klient obává, že by nemusel být schopen hradit své dluhy ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené s FCE včas, případně se Klient již do prodlení dostal, měl by se Klient, co nejdříve obrátil na FCE, pro tyto účely může Klient využít emailovou adresu: creditcz@ford.com nebo telefonní číslo +420 234 650 368.

  Příslušný pracovník FCE vzniklou situaci s Klientem projedná a pokusí se najít nejvhodnější řešení vzniklé situace. V případech, kdy Klient není schopen uhradit své dluhy v termínech uvedených v úvěrové smlouvě, může FCE písmeně požádat o odklad vymáhacích úkonů 1 – 3 splátek, s tím, že Klient nemá na odklad takových úkonů právní nárok.

  III. MOŽNOST ODDLUŽENÍ

  Pro koho je oddlužení určeno Oddlužení (rovněž známe jak o tzv. osobní bankrot) je určeno pro Klienty, kteří jsou v úpadku a nejsou schopni plnit své dluhy. Na straně Klienta tedy musí být splněny tyto podmínky:

  a) Klient má peněžité dluhy po dobu delší 30 dnů ode dne splatnosti;
  b) vůči dvěma a více věřitelů;
  c) není schopen tyto dluhy plnit; a
  d) až na výjimky nesmí mít Klientovi dluhy původ v jeho podnikatelské činnosti.

  Klient musí být v rámci oddlužení schopen splatit minimálně 30 % svých nezajištěných dluhů; výjimku tvoří případy, kdy by věřitelé souhlasili s nižším uspokojením. Zajištěné dluhy se uspokojují zvlášť z majetku, který je předmětem zajištění.

  Oddlužení může být provedeno dvojím způsobem:

  a) jednorázově – kdy se postupuje obdobně jako v případě konkurzu a je tedy zpeněžen majetek ve vlastnictví Klienta v okamžiku, kdy bylo o oddlužení rozhodnuto. Oddlužení se však nedotýká majetku, který Klient nabude teprve v budoucnu; nebo
  b) prostřednictvím splátkového kalendáře – kdy je Klient povinen měsíčně odvádět věřitelům ze svých příjmů veškeré prostředky, které převyšují nezabavitelnou částku pro účely exekuce přednostních pohledávek. Výše nezabavitelné částky se odvíjí od počtu vyživovaných osob. Podrobný návod pro výpočet nezabavitelné částky je možné získat na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek/kalkulacka-vypocet.html.

  V případě, že byly podmínky oddlužení splněny, může Klient požádat insolvenční soud o osvobození od placení neuhrazené části svých dluhů. Klient tedy nebude povinen zbylou část dluhů hradit. Výjimkou jsou případy, kdy by se Klient v rámci oddlužení dopustil podvodného jednání nebo by některé své věřitele zvýhodňoval.

  Kam se může Klient obrátit, chce-li požádat o oddlužení

  S návrhem na oddlužení se musí Klient obrátit na příslušný insolvenční soud. Spolu s návrhem na oddlužení musí být insolvenčnímu soudu dodány rovněž informace o příjmech Klienta za poslední 3 roky, které musí být Klient schopen doložit listinami (např. výplatními páskami, daňovými přiznáními apod.). Klient rovněž předkládá přehled svého majetku a dluhů a odhad svých příjmů v příštích pěti letech.

  Insolvenční návrh musí pro Klienta (pokud nemá sám právnické vzdělání) sestavit některá z následujících osob: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce, nebo tzv. akreditovaná osoba. Seznam akreditovaných osob je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://sako.justice.cz. Maximální odměna, kterou mohou vše uvedené osoby za sepsání návrhu požadovat je 4.000,- Kč.

  Povinnosti Klienta v průběhu oddlužení

  V případě, že bude Klientovi oddlužení povoleno:

  a) je povinen vykonávat výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat. Podnikat je v případě oddlužení možné pouze se souhlasem insolvenčního správce;
  b) je povinen předkládat insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů a oznamovat mu změnu bydliště a zaměstnavatele;
  c) nebude moci bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani dědictví. Prostředky takto získané budou použity na úhradu dluhů Klienta; a
  d) nesmí přijímat nové dluhy, které by nebyl schopen ve stanovené době splatnosti uhradit.

  IV. MOŽNOSTI BEZPLATNÉHO PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

  FCE upozorňuje Klienta, že se v případě problémů se splácením svých dluhů může rovněž využít bezplatného právního poradenství organizovaného prostřednictví České advokátní komory.

  Bližší informace týkající se poskytování bezplatného právního poradenství a kontaktní údaje jsou dostupné na webové adrese: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

  I v případě, kdy má dlužník rovněž dluhy z podnikání, je oddlužení přípustné, za předpokladu, že (i) věřitel, o jehož pohledávku jde, s oddlužením souhlasí; (ii) jde o dluh, který je zajištěn (věřitelé se tedy uspokojí z tohoto zajištění); (iii) jde o dluh, který zůstal neuspokojen poté, co byl konkurs na majetek Klienta zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že je majetek Klienta pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující.

 • Do 31. 8. 2020 je poskytovatelem financování Ford Credit FCE Credit, s.r.o.
  IČ: 25615564, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
  Spisová značka C 55034 vedená u Městského soudu v Praze

  Číslo účtu pro platby

  Pro platbu pravidelných splátek slouží účet FCE Credit, s.r.o., vedený u Citibank a.s. Při každé platbě uveďte variabilní symbol, který je uveden ve splátkovém kalendáři, a který je shodný s číslem smlouvy.
  Citibank - účet č. 2019660702/2600

  Vznikne-li mezi FCE a zákazníkem – spotřebitelem spor při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory. V závislosti na povaze sporu však může být příslušným i orgán jiný. Na žádost zákazníka – spotřebitele jej bude FCE informovat o konkrétním orgánu příslušném pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

  Od 1. 9. 2020 je poskytovatelem financování Ford Credit UniCredit Leasing CZ, a.s.
  IČ: 15886492, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 10  Praha 4
  Spisová značka B 546 vedená u Městského soudu v Praze

Top