Recycling your Ford

RECYKLACE

Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Ford bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Ford odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Vraky.

Vše, co potřebujete vědět o nebezpečných materiálech

Až v budoucnu dospěje váš elektromobil značky Ford ke konci životnosti, pomůžeme vám recyklovat jeho baterii i ostatní materiály – bezpečně a bezplatně. Podrobnější informace naleznete níže.

 • Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
  • vůz je v kategorii osobních či lehkých užitkových vozidel s maximálně 9 místy k sezení a váhou do 3,5 tuny,
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)
 • Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

  V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky Ford bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu.

  Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Ford odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Vraky.

 • Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

  Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů je naší společností FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr .


  Odpadní automobilové baterie nebo akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

  Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

  Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 86 odst. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde (PDF 894 KB). V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou odebrat zdarma odpadní automobilovou baterií nebo akumulátor, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu zakaznik@ford.com a my zajistíme nápravu.

  Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít odpadní automobilovou baterii s ukončenou životností:

  - v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození automobilová baterie ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,

  - jestliže vzhledem k množství a typu automobilových baterií či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o automobilové baterie od konečného uživatele,

  - pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

  Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů dle přílohy č. 5. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

  Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

  Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

  - o požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu se zákonem,

  - o způsobu zajištění zpětného odběru,

  - o úloze konečného uživatele v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,

  - o možnostech škodlivých vlivů nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí,

  - o významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů.

  Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů.

   

  Stáhněte si:

  leták Autobaterie - Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – ke stažení (PDF 221KB)

  leták Autobaterie - Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií – ke stažení verze pro tisk (PDF 277KB)

  leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií - ke stažení (PDF 91KB)

  leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií – ke stažení verze pro tisk (PDF 105KB)

  Označení místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů (JPG 83KB)

 • Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

  Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

  Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde (PDF 437 KB). V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu zakaznik@ford.com a my zajistíme nápravu.

  Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

  - v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,

  - jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,

  - pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

  Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

  Naše společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. jako distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu zakaznik@ford.com my zajistíme nápravu.

   

  Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

  Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

  - o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,

  - o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,

  - o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,

  - o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,

  - o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

  Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

   

  Stáhněte si:

  leták Pneumatiky - Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení (PDF 1.1MB)

  leták Pneumatiky - Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení verze pro tisk (PDF 1.2MB)

  leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik - ke stažení (PDF 806KB)

  leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení verze pro tisk (PDF 947MB)

  Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik (JPG 38 KB)

 • Ford podporuje likvidaci automobilů na konci jejich životního cyklu v autorizovaných autovrakovištích (ATF’s). Tato vrakoviště se řídí příslušnými povoleními pro nakládání s nebezpečnými materiály.

  Prostřednictvím Mezinárodního systému informací o demontáži (IDIS) Ford Motor Company poskytuje podrobné informace o správné demontáži svých vozů. Všechna autorizovaná vrakoviště ze zemí zapojených do IDIS mají bezplatný přístup do tohoto systému na webových stránkách https://www.idis2.com/

  Se žádostí o další informace se provozovatelé vrakovišť mohou obrátit na CRC nebo na  ELVEU@ford.com

 • Ford Motor Company poskytuje detailní informace o demontáži vozidel pro autorizovaná autovrakoviště (ATF’s) prostřednictvím Mezinárodního systému informací o demontáži (IDIS) přístupného na webových stránkách https://www.idis2.com/

  Všechna autorizovaná vrakoviště ze zemí zapojených do IDIS mají přístup do systému bezplatný.

  Pokud máte zájem stát se autorizovaným partnerem v oblasti ekologické likvidace vozidel nebo chcete získat více informací, kontaktujte ELVEU@ford.com

 • Co znamená termín ELV?

  Takto jsou označována motorová vozidla s ukončenou životností (ELV - End of Life Vehicles), která jsou kategorizována jako autovraky. Veškeré jejich komponenty a materiály související s autovraky jsou označovány jako odpad.

  Legislativně se to týká vozidel do 3,500 kg s maximální možnou obsaditelností 9 míst, která spadají do kategorie osobních nebo lehkých užitkových vozidel.

  Kolik stojí ekologická likvidace vozidla a jaké jsou podmínky?

  Při splnění následujících podmínek je tato služba prováděna zdarma:
   

  • vůz je v kategorii osobních či lehkých užitkových vozidel s maximálně 9 místy k sezení a váhou do 3,5 tuny,
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.),
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky).

  Jaké dokumenty jsou nezbytné k likvidaci vozidla?

  Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Toto potvrzení je vystaveno zdarma na základě technického průkazu, jehož prostřednictvím je provedena kontrola identifikačního čísla na karoserii vozidla (VIN). Dalším dokladem je občanský průkaz předávající osoby. Předložení potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.

  Jaký je postup ekologické likvidace vozidla?

  Při ekologické likvidaci vozidla v autorizovaných sběrných místech jsou dodrženy následující kroky:
   

  1. Specifické části vozidla jako jsou pneumatiky, baterie, skla a tekutiny jsou z vozidla vyjmuty.
  2. Části, které lze znovu použít jsou odstraněny a následně recyklovány.
  3. Ostatní nekovové části jsou odstraněny či demontovány.
  4. Karoserie je likvidována tak, aby materiál mohl být znovu použit.
  5. V závěru tohoto procesu je vystaven protokol o ekologické likvidaci vozidla.

  Kde se nachází autorizovaná sběrná místa?

  Ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností značky Ford odevzdaných na určených sběrných místech provádí společnost Metalšrot Tlumačov a.s.. Seznam všech autorizovaných sběrných míst naleznete na stránkách www.metalsrot.cz v sekci Střediska a www.sda-cia.cz v sekci Vraky.