OCHRANA DAT A SOUKROMÍ

Zásady ochrany soukromí na internetu

Tyto Zásady ochrany soukromí na internetu („Zásady“) popisují, jakým způsobem společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. („Ford“, „my“ nebo „nás“) používá a zveřejňuje údaje shromažďované o Vás (Vaše „osobní údaje“), když navštěvujete tyto internetové stránky („Stránka“ nebo „Stránky“) nebo když nás kontaktujete za použití informací na ní uvedených. Zásady také dále popisují, jak používáme Vaše osobní údaje, které získáme při servisu a opravě Vašeho vozidla.

Na některých místech Stránky může Vaše osobní údaje shromažďovat také společnost FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“). Tyto Zásady tak rovněž popisují způsoby, jakými Vaše údaje používá společnost Ford Credit.

Stránka Vám může umožnit nakupovat produkty a služby, jako je např. pojištění motorových vozidel, leasing motorových vozidel, pronájem a související služby, nebo na takové produkty a služby vyžádat cenové nabídky. Některé z těchto produktů a/nebo služeb jsou poskytovány obchodními partnery Fordu, kteří mohou za účelem splnění Vašich přání a požadavků také shromažďovat Vaše osobní údaje. Naši partneři budou používat jimi shromažďované osobní údaje v souladu s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů nebo v souladu s informacemi, které Vám při jejich shromažďování poskytli.

Kromě těchto Zásad mají navíc některé produkty a služby Ford (včetně některých Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů podrobněji popisující způsoby užívání Vašich osobních údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké informace shromažďuje a užívá Vaše vozidlo, naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo doprovodné aplikaci (je-li dostupná).

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

 • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
 • společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
 • prodejcům a opravcům Fordu a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byly poskytnuty produkt či služba;
 • odborným poradcům;
 • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo
 • jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jejich podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá těmto Zásadám.

Ford může sdílet Vaše osobní údaje rovněž se společností FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“), Ford Motor Company a dalšími společnostmi ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě, a jejich dodavateli. V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje, zajistíme, že budou používány pouze pro účely slučitelné s těmi, které jsou popsány v těchto Zásadách.

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA). Při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP se zavazujeme v souladu s našimi právními povinnostmi zavést vhodná bezpečnostní opatření zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem odpovídá standardu v EHP. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jakým způsobem chrání Ford Vaše osobní údaje při předávání mimo EHP, kontaktuje nás prosím na adrese uvedené níže.

Jaké osobní údaje budou užívány

Ford na Stránce shromažďuje Vaše osobní údaje když:

 • vyplníte formulář (např. při registraci účtu MyFord nebo při žádosti o testovací jízdu); a
 • automaticky s využitím cookies a obdobných technologií. O této problematice se můžete dozvědět více na adrese http://www.ford.cz/uzitecne-informace/cookies

Prostřednictvím Stránky nám můžete poskytnout zejména následující osobní údaje:

 • Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní pozice;
 • informace o Vašem vozidle (včetně VIN kódu vozidla, poznávací značky, modelu, stáří a nájezdu);
 • produkty a služby, o které máte zájem; a;
 • Vaše komunikační a marketingové preference.

Kromě toho:

 • shromažďujeme Vaše osobní údaje v případě, že nás kontaktuje prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na Stránce (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že nám napíšete nebo kontaktujete zákaznické centrum, a to včetně záznamu Vašeho hovoru s operátorem naší zákaznické linky, pokud nás kontaktujete telefonicky);
 • v případě, že žádáte o poskytnutí úvěru, úvěru s balonovou splátkou (tzv. Ford Option) nebo leasingové smlouvy u některého z námi akreditovaných poskytovatelů služeb Ford Credit za účelem pořízení vozidla, bude s námi takový poskytovatel finančních služeb sdílet podrobnosti o Vámi zvoleném vozidle včetně identifikačního čísla vozidla a zvoleném finančním produktu
 • můžeme kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou např. marketingové agentury;
 • shromažďujeme Identifikační číslo vozidla (VIN) a údaje o spotřebě za dobu provozování vozidla. Data jsou sbírána prostřednictvím speciálního modemu ve vozidle nebo pokaždé, když je vozidlo servisováno. Z důvodu zákonné povinnosti, budou tyto údaje sdíleny s Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Sdílení dat můžete zrušit kontaktováním Zákaznického Centra Ford; a
 • shromažďujeme diagnostická data o Vašem vozidle a uchováváme záznam provedených prací a dodaných dílů v případě, že přistavíte Vaše vozidlo k servisní kontrole nebo opravě. Více informací o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme v případě, že je Vaše vozidlo Ford přistaveno k servisní kontrole nebo opravě, můžete najít v sekci Opravy, diagnostika a servis Vašeho vozidla Ford, http://ford.cz/servis/moje-vozidlo/objednat-servis.

Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje ze Stránky používáme k:

 • plnění Vašich žádostí (např. k vytvoření Vašeho MyFord účtu nebo umožnění Vám zarezervovat si testovací jízdu nebo požádat o katalog k vozidlu);
 • správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
 • řešení Vašich dotazů a požadavků, včetně těch, které vznesete v rámci hovoru s operátorem naší zákaznické linky;
 • provádění výzkumů;
 • zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi;
 • plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv; a
 • provozování Stránky, její personalizaci pro Vás, a porozumění jak je Stránka užívána za účelem jejího dalšího zlepšování.

V případě, že žádáte o poskytnutí úvěru, úvěru s balonovou splátkou (tzv. Ford Option) nebo leasingové smlouvy u některého z námi akreditovaných poskytovatelů služeb Ford Credit za účelem pořízení vozidla, bude s námi takový poskytovatel finančních služeb sdílet podrobnosti o Vámi zvoleném vozidle včetně identifikačního čísla vozidla a zvoleném finančním produktu, a to za účelem ověření výše splátek za vozidlo a s cílem, abyste mohli využít zvýhodněných slev z kupní ceny nebo výhodnějších úrokových sazeb pro finanční produkty čerpané za účelem pořízení vozidla. V takovém případě budeme také oprávněni Vás kontaktovat za účelem vysvětlení možností, jež jsou k dispozici za trvání úvěrové smlouvy. Například pokud máte uzavřenu smlouvu o úvěru s balonovou splátkou, která má skončit během 6 měsíců, můžeme s Vámi probrat možnosti, které máte a týkají se například způsobu úhrady balonové splátky, výměny vozidla nebo jeho vrácení tak, abyste mohli učinit informované rozhodnutí před koncem smlouvy.

Pokud jste prostřednictvím poskytovatele finančních služeb souhlasili se sdílením Vašich osobních údajů (včetně údajů týkajících se smlouvy o financování a kontaktních údajů) s Fordem pro marketingové účely, pak za předpokladu, že Ford má Váš souhlas se zasíláním marketingu, můžeme použít tyto informace k zasílání cíleného marketing v souladu s Vašimi preferencemi a ujistit se, že zprávy, které rozesíláme a naše komunikace s Vámi jsou pro Vás co nejrelevantnější.

Můžeme kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje, abychom:

 • lépe porozuměli našim produktům, procesům, službám a marketingovým a obchodním strategiím a mohli je dále rozvíjet a zlepšovat;
 • personalizovali naše produkty a služby směrem k Vám;
 • našim zákazníkům lépe porozuměli; a
 • spravovali a zlepšovali náš vztah s Vámi.

Uvedené může zahrnovat např. informování o naší distribuční strategii, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikaci produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.

Ujišťujeme Vás, že komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi je v maximálním možném rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace o Vás získané od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou užívány výše) za účelem pomoci nám s určením, jaké produkty a služby Ford by pro Vás mohly být zajímavé. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek (více informací naleznete ve Ford cookies guide). Informace o tom, jak zabránit zasílání reklamních materiálů z naší strany, naleznete níže v sekci Vaše práva.

Více informací o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme v případě, že je Vaše vozidlo Ford přistaveno k servisní kontrole nebo opravě můžete najít v sekci Opravy, diagnostika a servis Vašeho vozidla Ford, http://ford.cz/servis/moje-vozidlo/objednat-servis.

Vaše osobní údaje uchováváme v identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je nezbytně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:

 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
 • Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty, v případě nahrávek hovorů s operátorem naší zákaznické linky po dobu 90 dnů); nebo
 • příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.

Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž shromažďovat a užívat Vaše osobní údaje budeme v následujících situacích:

 • bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou například zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech;
 • v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např. v případě, že my a/nebo jiná společnost ze Skupiny Ford Motor Company užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala naše (anebo své) produkty, služby a/nebo obchodní či marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
 • v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností, jimž podléháme;
 • ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
 • tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě sbírání technických informací, jako jsou data z cookies a obdobných technologií, jak blíže popisujeme ve Ford cookies guide a dále pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část Vaše práva těchto Zásad.

Osobní informace, které poskytujete Ford Credit

Internetovou stránku www.ford.cz můžete také používat pro prohlížení produktů financování Ford Credit nebo správu Vašeho Ford Credit účtu poté, co se stanete jeho zákazníkem. Pokud tak učiníte, bude od Vás Ford Credit vyžadovat dodatečné osobní údaje za účelem ověření Vaší identity a umožnění správy Vašeho Ford Credit účtu. Ford Credit použije tyto osobních údaje příslušným způsobem v případě, že budete žádat o financování, nebo pokud již jste zákazníkem, způsobem popsaným ve Vaší Ford Credit smlouvě.

Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi.

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Vynaložíme veškeré praktické a možné úsilí k tomu, abychom respektovali Vaše přání. I přesto může této naší snaze bránit příslušná legislativa, a to zejména s ohledem na bezpečnostní pravidla nebo finanční regulaci (tj. v případech kdy jednáte s Ford Credit).

Pokud jste dali Fordu nebo Ford Credit souhlas se zasíláním reklamních a marketingových sdělení, můžete jej kdykoliv odvolat. Pokud si přejete přestat dostávat reklamní a marketingová sdělení od Fordu, napište na adresu:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
Karolinská 654/2
186 00 PRAHA 8

Nebo e-mailem na adresu:
dpeurope@ford.com

Pokud si přejete přestat dostávat reklamní a marketingová sdělení od Ford Credit, napište na adresu:

FCE Credit, s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 PRAHA 8

Nebo e-mailem na adresu:
dpeurope@ford.com

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů Fordem, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás Ford uchovává, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, napište na adresu: FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., Karolinská 654/2, 186 00 PRAHA - KARLÍN, nebo e-mailem na adresu: dpeurope@ford.com.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů ze strany Ford Credit, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás Ford Credit uchovává, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, napište na adresu: FCE Credit, s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 PRAHA - KARLÍN.

Ford i Ford Credit ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat e-mailem na adrese: dpeurope@ford.com.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost týkající se způsobu, jakým Ford nebo Ford Credit nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás nebo Ford Credit. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem ochrany osobních údajů v České republice.

Další webové stránky a sociální sítě


Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nevztahují se na ně tyto zásady. Pokud na jiné webové stránky vstoupíte pomocí uvedených odkazů, mohou provozovatelé těchto webových stránek od vás shromažďovat informace, které budou použity v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich zásad.

Webové stránky vám také poskytují možnost sdílet nebo sledovat informace o společnosti Ford, webových stránkách společnosti Ford nebo produktech a/nebo službách, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici, prostřednictvím funkce (např. pomocí tlačítek "sdílet toto", "líbí se mi" nebo "sledovat"). Tuto funkci poskytujeme, abychom podnítili zájem o naše stránky a společnost Ford a umožnili vám sdílet a sledovat názory, novinky a doporučení s vašimi kontakty. Měli byste si však být vědomi toho, že když sdílíte osobní údaje na sociální síti, mohou být tyto údaje shromažďovány a zveřejňovány poskytovatelem sociální sítě, a to i prostřednictvím internetových vyhledávačů. Provozovatelé sociálních sítí zpracovávají osobní údaje jako správci údajů v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Vždy byste si měli pečlivě přečíst zásady ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky nebo sociální sítě, kterou navštěvujete nebo používáte ke sdílení informací, abyste porozuměli jejich postupům ochrany osobních údajů.

Provozovatelé mohou odkazy čas od času aktualizovat. Snažíme se odkazy aktualizovat, ale zásady ochrany osobních údajů můžete najít také přímo u provozovatele.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

YouTube

Pinterest

Meta produkty

Společnost Meta nám poskytuje anonymizované statistiky a přehledy o naší aktivitě na sociálních sítích na svých vlastnostech, které nám pomáhají pochopit typy akcí, které na nich lidé provádějí. Tyto poznatky jsou vytvářeny na základě konkrétních informací o osobách, které navštívily naše webové stránky a prezentace na sociálních médiích. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookie. Jedná se o malé balíčky dat, které se obvykle skládají z písmen a čísel a které se ukládají do prohlížeče při návštěvě našich webových stránek a používání sociálních médií. Nebudeme vás moci osobně identifikovat ani spojit s vaším účtem. Na základě toho existuje společná odpovědnost mezi společností Meta a námi, pokud jde o shromažďování a předávání vašich údajů společnosti Facebook Ireland (nyní Meta). Analýza anonymizovaných údajů o náhledech slouží našemu oprávněnému zájmu optimalizovat nabídku služeb na našich webových stránkách a prezentacích sociálních médií a vyhodnocovat typy akcí prováděných na našich webových stránkách a prezentacích sociálních médií a na základě těchto zjištění je zlepšovat. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Společnost Meta je podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) výhradně odpovědná za následné zpracování údajů po jejich předání, včetně informačních povinností, práv subjektů údajů a zabezpečení údajů. Se společností Facebook Ireland (nyní Meta) jsme uzavřeli smlouvu o společném správci, která určuje příslušné odpovědnosti za dodržování požadavků GDPR, pokud jsme Meta a my společnými správci podle GDPR, platí příslušná smlouva:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Informace o zpracování vašich osobních údajů společností Meta najdete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy. Tam také najdete další informace o právním základu zpracování údajů společností Meta a o tom, jak můžete vůči společnosti Meta uplatnit svá práva jako subjekt údajů. Informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů společností Meta.

Nástroj Google reCAPTCHA

V některých částech této webové stránky mohou být návštěvníci přesměrováni k použití nástroje Google reCAPTCHA, aby bylo provedeno ověření integrity. Test slouží k ujištění, že žádnou z funkcionalit stránky nepoužívá bot.  

Aby provedl ověření integrity, sbírá Google hardwarové i softwarové informace, například údaje o přístroji a aplikacích. Google je vlastněn a provozován nezávisle a údaje shromážděné Googlem podléhají jeho zásadám ochrany soukromí. Žádáme vás, abyste si znovu prostudovali zásady ochrany soukromí společnosti Google na http://www.google.com/privacy.html a také informace „Jak Google zachází s vašimi daty, když používáte naše partnerské weby nebo aplikace“ (umístěno na www.google.com/policies/privacy/partners/), abyste věděli, jak údaje sbíráme, používáme a sdílíme.

Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme příležitostně měnit. V případech, kdy budou mít změny zásadní vliv na povahu zpracování Vašich osobních údajů, oznámíme Vám je Vaším přímým oslovením nebo prostřednictvím Stránky dostatečně nápadným upozorněním. Pokud s takovými změnami nesouhlasíte, Stránku již dále, prosím, nevyužívejte.

Opravy, diagnostika a servis Vašeho vozidla Ford

Vašemu vozidlu Ford byl při jeho výrobě přidělen unikátní číselný kód (anglicky “Vehicle Identification Number“ - VIN kód). O Vašem vozidle můžeme některé informace zjistit přímo z jeho VIN kódu, a to včetně jeho modelové řady, stáří, softwaru, který využívá, a jeho technické specifikace.

Aby bylo vůbec možné diagnostikovat, analyzovat, opravit nebo servisovat Vaše vozidlo, musí technici, kteří na vozidle pracují, naskenovat VIN kód Vašeho vozidla společně s některými dalšími údaji z diagnostiky a údaji o aktuálním stavu Vašeho vozidla (např. jakou verzi softwaru používá, jeho nájezd atd.)

Tyto informace budou převedeny do systému provozovaného Fordem tak, aby mohly být technikům pracujícím na Vašem vozidle poskytnuty informace umožňující opravu, údržbu a diagnostiku přizpůsobenou specificky na míru Vašemu vozidlu (jako jsou např. údaje o schématech zapojení a softwarových aktualizacích) a informace o předchozích pracích provedených na Vašem vozidle, to vše za účelem, aby se technikům usnadnila diagnostika, oprava a/nebo servis Vašeho vozidla a umožnilo se jim vedení řádných záznamů.

Aby bylo zajištěno, že má Vaše vozidlo kompletní záznam o svém stavu a diagnostice, jsou informace o všech pracích na něm provedených, o datech provedení jeho servisu a/nebo opravy přímo spárovány s jeho VIN kódem. Tato data budou převedena do systému Ford a uchovávána tak, aby Ford (nebo jakákoliv třetí strana, kterou Ford pověří tímto způsobem systém užívat) mohl zpřístupnit údaje o předchozích opravách nebo servisu Vašeho Vozidla kterémukoliv prodejci či opravci Ford kdekoliv na světě, bude-li provádět opravdu nebo servis Vašeho vozidla.

Informace obsažené v systému jsou rovněž používány Fordem za účelem umožnění diagnostiky, opravy Vašeho vozidla, správy záruky a obdobných produktů a služeb, pro účely bezpečnosti, výzkumné a vývojářské účely a za účelem umožnění Fordu dodržovat jeho zákonné povinnosti.

Nad rámec předávání údajů popsaný výše může Ford taktéž předat uvedené informace:

 • společnostem ze Skupiny Ford pro účely výzkumu, vývoje a provádění analýz; a/nebo
 • společnostem ze Skupiny Ford a/nebo třetím stranám v případech, když Ford usoudí, že je to nezbytné pro plnění zákonných nebo regulatorních povinností, nebo ochranu práv Fordu, dalších společností ze Skupiny Ford Motor Company nebo práv třetích stran.

Více informací o zákonných důvodech, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány, se můžete dozvědět v části tohoto upozornění nazvané Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány.

Informace spárované s VIN kódem jsou vzhledem ke globální povaze našeho systému předávány Fordem do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Více informace o mezinárodním předávání osobních údajů se můžete dozvědět v části tohoto upozornění výše nazvané Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí.

Jelikož jsou tyto údaje formálním záznamem o Vašem vozidle, budeme je uchovávat po dobu 20 let.

Máte-li jakékoliv dotazy, nebo byste rádi získali přístup k informacím spárovaným s Vaším VIN kódem uloženým v našem systému, nebo byste rádi vykonali jakékoliv ze svých práv ve vztahu k Vašim osobním údajům (více naleznete v sekci Vaše práva), piště prosím na adresu:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
Karolinská 654/2
186 00 PRAHA 8

Nebo e-mailem na adresu:
dpeurope@ford.com

Jsme společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., zapsaná v České republice, IČO: 485 89 641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600, Česká republika.

V rámci zkvalitňování služeb a pro účely zajištění fungující organizace autorizované distribuční a servisní sítě Ford, zveřejňuje společnost Ford dále také tzv. Fair Collection Notice pro Konečné zákazníky (PDF 105KB), která je zákazníkům předávána autorizovanými partnery Ford při provádění informování zákazníků o zpracování jejich osobních údajů v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.