PLATEBNÍ PODMÍNKY FORDPAY

Pro účely těchto „platebních podmínek“ představuje výraz „my“ nebo „FCE Bank“ společnost FCE Bank Plc, se sídlem SS156EE Laindon, Essex, Arterial Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo: 00772784.

Tyto platební podmínky se vztahují na platební funkce mobilních aplikací (dále jen „aplikace“) a webových stránek Ford, včetně funkce FordPay v aplikaci FordPass (dále jen „FordPay“), které vám umožňují provádět nákupy a platit za zboží nebo služby prostřednictvím vašich uložených platebních karet (jak je definováno níže). Tyto funkce obecně označujeme jako „platební“ funkce.  Platební funkce uvedené výše jsou poskytovány společností FCE Bank nebo spolupracujícími externími poskytovateli platebních služeb.

Poskytování platebních funkcí ze strany FCE Bank není platební službou dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Používáním služeb FordPay potvrzujete, že:

 • souhlasíte, že budete dodržovat tyto platební podmínky;
 • prohlašujete, že je vám nejméně 18 let a že jste způsobilý uzavřít právně závaznou smlouvu;
 • pověřujete společnost FCE Bank ověřením platnosti vaší platební karty a zpracováním a předáváním informací o vaší kartě a bezpečnostních údajů (jak jsou definovány níže) za účelem usnadnění transakcí, jak je popsáno níže; a
 • odškodníte společnost FCE Bank za jakoukoli újmu, která jí může vzniknout v případě, že v důsledku vašeho zavinění (ať již úmyslného či nedbalostního) byly platební služby využity osobou, která k tomu nebyla oprávněna.

Tyto platební podmínky můžeme kdykoli upravit. K úpravě platebních podmínek může dojít zejména při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek FCE Bank, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. Na veškeré podstatné změny platebních podmínek vás upozorníme prostřednictvím aplikací nebo e-mailem zaslaným na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl(a), a to nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Změny vstoupí v platnost po uplynutí třiceti (30) dní od jejich uveřejnění nebo v pozdějším termínu, který určíme. Pokud nesouhlasíte s platebními podmínkami nebo s jakýmikoli změnami platebních podmínek nebo funkcí, můžete ukončit využívání platebních služeb k datu účinnosti předmětné změny. Pokud budete platební služby i nadále využívat, potvrzujete tím, že se změněnými platebními podmínkami souhlasíte.

Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat, upravit nebo zrušit libovolnou část platebních funkcí bez předchozího upozornění nebo povinnosti vůči vám. Platební funkce nemusejí být během přestávek na údržbu a v jiných dobách k dispozici. FCE Bank z tohoto důvodu nevzniká vůči klientovi žádná odpovědnost.

Registrace účtu

Chcete-li používat platební funkce, musíte si zaregistrovat platnou kreditní nebo debetní kartu, kterou přijímáme (dále jen „karta“). V rámci našeho registračního procesu je vyžadováno zadání vašeho jména, adresy, čísla/čísel kreditní nebo debetní karty (karet) a související informace nezbytné pro ověření a zpracování plateb touto kartou (a které mohou zahrnovat bezpečnostní údaje – viz níže). Veškeré informace poskytnuté během registrace musejí být aktuální, přesné a úplné.

Společnost FCE Bank pověřujete, aby potvrdila platnost vaší karty, a to i prostřednictvím žádosti o autorizaci platby nebo prostřednictvím tzv. pre-autorizační platby, kdy autorizačním kreditem (připsáním) a/nebo debetem (odečtením) nízké částky v českých korunách, v souladu s příslušnými pravidly této karty, jako jsou pravidla vaší sítě debetních/kreditních karet (např. Visa, MasterCard nebo American Express). Pokud provedeme pre-autorizační platbu za účelem ověření platnosti vaší karty s nízkou částkou v librách, tato částka nebude ve skutečnosti na vaší kartě účtována a jakýkoli dočasný poplatek uvedený na vašem účtu zmizí během několika dnů.

Bezpečnostní údaje a ověření totožnosti

Pro dokončení transakcí můžete být požádáni o ověření, že jste osobou oprávněnou kartu používat. Za tímto účelem můžeme požadovat, abyste pro využívání platebních funkcí nastavili a při zadávání platebních příkazů používali bezpečnostní kódy, hesla, bezpečnostní otázky a podobné informace (včetně otisků prstů, rozpoznávání obličeje nebo jiných biometrických údajů). V těchto platebních podmínkách je nazýváme „bezpečnostní údaje“. Pokud došlo k ověření vaši totožnost prostřednictvím bezpečnostních údajů, budeme předpokládat, že jednáme s vámi a že jste souhlasili s tím, že vám poskytneme informace a budeme jednat podle všech pokynů, aniž byste od nás obdrželi další potvrzení.

Souhlasíte, že:

 • své bezpečnostní údaje nikomu neposkytnete;
 • své bezpečnostní údaje si nebudete zapisovat způsobem, který by byl srozumitelný komukoli jinému;
 • se ujistíte, že při používání platební funkce nikdo jiný neuvidí, že zadáváte bezpečnostní údaje.

Musíte nám co nejdříve oznámit, pokud:

 • někdo další zná vaše bezpečnostní údaje (nebo si myslíte, že je zná);
 • uvidíte jakékoli nesrovnalosti nebo neautorizované platby ve vztahu k platebním funkcím; nebo
 • se domníváte, že platební funkce použil nebo se pokusil použít někdo jiný.

Z provozních nebo bezpečnostních důvodů vás můžeme požádat, abyste si změnili své bezpečnostní údaje.

Jak fungují platby / naše role

Platební funkce vám umožňují provádět platby pomocí uložené karty za zboží a služby nabízené vybranými společnostmi/přidruženými společnostmi skupiny Ford nebo obchodníky třetích stran, včetně prodejců Ford (dále jen „obchodníci“). Platební funkce využívají služeb a technologií poskytovaných třetími stranami (poskytovateli platebních služeb), které se mohou kdykoliv změnit.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při nákupu pomocí platebních funkcí (dále jen „transakce“) probíhá transakce výhradně mezi vámi a obchodníkem, což může, ale nemusí být společnost Ford, jak je uvedeno pro každou transakci. Naše spolupracující poskytovatele platebních služeb pověřujete, aby shromažďovali, analyzovali a předávali informace generované v souvislosti s transakcemi. Transakce podléhají smluvním podmínkám upravujícím používání vaší karty a veškerým smluvním podmínkám dohodnutým mezi vámi a vydavatelem vaší karty (bankou či jinou finanční institucí).

Opakující se platby

Pokud vám obchodník nabízí možnost používat platební funkce k provádění opakujících se plateb měsíčně nebo s jinou pravidelností (dále jen „opakované platby“), můžete tak učinit podle jeho pokynů a poskytnutím požadovaných informací. Obchodníka v takovém případě pověřujete, aby prostřednictvím vybrané karty zadával platební příkazy pro opakované platby dle stanoveného harmonogramu. Pokud není uvedeno jinak, budou vaše opakované platby a příslušné autorizace vyúčtování platit, dokud příkaz nezrušíte.

Potvrzení převodu

Když provedete platbu pomocí platebních funkcí, aktualizujeme informace o vaší aktivitě v aplikaci FordPass a prostřednictvím e-mailu vám poskytneme potvrzení transakce.

Vrácení peněz

V některých případech můžete mít nárok na vrácení peněz nebo zrušení platby v souvislosti s transakcí. Jakákoli žádost o vrácení peněz a/nebo zrušení transakce bude podléhat příslušným zásadám obchodníka, smluvním podmínkám dohodnutým s vaší finanční institucí a/nebo vašim právům podle platných právních předpisů. Při nákupu vám obchodník obvykle poskytneme radu, zda po provedení transakce od ní můžete odstoupit, a informace o postupu, jakým tak můžete učinit.  Pokud se domníváte, že máte v souvislosti s transakcí nárok na vrácení peněz, obraťte se na obchodníka.

Zákaznický servis

Zákaznický servis poskytujeme v případě problémů týkajících se fungování platebních funkcí. V případě problémů kontaktujte naší asistenční službu. Můžete tak učinit následujícími způsoby:

Email: fpcze@ford.com

Telefon: 800 3673 29

V případě dalších záležitostí – jako jsou ceny zboží a služeb, splnění a zrušení objednávky, vrácení zboží a vrácení peněz, funkčnost produktu nebo technická podpora, kontaktujte příslušného obchodníka. V případě problémů souvisejících s vaší kartou kontaktujte finanční instituci.

Období nečinnosti

Pokud z našich záznamů vyplývá, že jste platební funkce nepoužívali alespoň šest (6) měsíců (nebo po jiné období, které můžeme určit), můžeme váš přístup k platebním funkcím deaktivovat (platební funkce nebudete moci dále využívat).

Pozastavení nebo ukončení

Váš přístup k platebním funkcím můžeme kdykoli poté, co vám zašleme oznámení, pozastavit nebo ukončit. Aniž by to mělo vliv na výše uvedené, můžeme také pozastavit váš přístup k jakýmkoli platebním funkcím, pokud (a) jste porušili tyto platební podmínky, (b) představujete pro nás nepřijatelné riziko podvodu (zejména v případech, kdy existuje podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti či financování terorismu či podezření, že byla použita odcizená platební karta), (c) poskytnete jakékoli nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící informace nebo se jinak dopustíte podvodného či nezákonného jednání, nebo (d) v souvislosti s využíváním platebních funkcí vaší osobou zaznamenáme podezřelou činnost.

Platební služby můžete rovněž kdykoli přestat využívat tím, že odeberete data týkající se vaší platební karty z aplikace.

Účinek ukončení

Pokud bude váš platební účet z jakéhokoli důvodu zrušen, souhlasíte s tím, že (a) budete i nadále vázáni platebními podmínkami a zůstanete odpovědní za veškeré transakce, které jste provedli prostřednictvím platebních funkcí, (b) platební funkce okamžitě přestanete používat a (c) si vyhrazujeme právo v souladu s platnými právními předpisy vymazat všechny vaše informace a údaje o vašem uživatelském účtu uložené na našich serverech.

Cenové podmínky

Funkce FordPay je poskytována uživatelům zdarma.

Výše poplatků, které jste povinni hradit v souvislosti s transakci vaší finanční instituci (včetně poplatků za konverzi měn) závisí na smluvních podmínkách dohodnutých s vaší finanční institucí.

Dostupnost a odpovědnost

Platební funkce můžete obvykle používat kdykoli, ale z důvodu oprav, aktualizací a údržby našich systémů a systémů našich dodavatelů mohou být v některých případech některé funkce pomalejší než obvykle nebo mohou být dočasně nedostupné. Nebudeme vás vždy moci informovat o tom, že platební funkce nebude k dispozici. V takovém případě nebudeme odpovědní za případné ztráty, které vám vzniknou v důsledku nedostupnosti platebních funkcí nebo pokud platební funkce nefungují správně z jiných důvodů, které jsou mimo naši kontrolu. To zahrnuje i případy, kdy nedojde k dokončení transakcí v souladu s vašimi pokyny. Žádné ustanovení těchto platebních podmínek (a) nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti FCE Bank za hrubou nedbalost, úmyslné jednání nebo jiné případy, ve kterých odpovědnost podle platných právních předpisů nemůže být vyloučena ani omezena, nebo (b) neomezuje práva spotřebitele udělená platnými právními předpisy.

Rozhodné právo, jazyk komunikace a mimosoudní řešení sporů

Tato smlouva se řídí místním právem země vašeho bydliště v době uzavření smlouvy.

FCE Bank bude se s klienty komunikovat v českém jazyce.

Pokud jste spotřebitelem, mohu Vám příslušet některá práva na ochranu spotřebitele stanovená právními předpisy České republiky. V případě sporu ohledně platební funkce jste oprávněni (a) obrátit se na nás písemně na následující kontaktní adrese: FCE Bank Plc - FordPay: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, Spojené království nebo emailové adrese: fpcze@ford.com a (b) předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz, jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou.

Praní špinavých peněz a financování terorismu

Před poskytnutím služeb můžeme shromažďovat a ověřovat informace týkající se vaší totožnosti. Můžeme vás kdykoli požádat o poskytnutí dalších informací, které považujeme pro tyto účely za nezbytné. Tyto informace byste měli poskytnout neprodleně. Budeme dodržovat všechny naše oznamovací povinnosti a povinnosti podat hlášení podle platných pravidel proti praní špinavých peněz a finanční trestné činnosti a kdykoli a bez upozornění/vysvětlení můžeme pozastavit nebo ukončit služby, které vám poskytujeme, pokud máme podezření ohledně praní špinavých peněz a/nebo finanční trestné činnosti.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo reklamací ohledně platebních funkcí nás můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Email: fpcze@ford.com

Telefon: 800 3673 29

Kdo jsme

Když říkáme „my“ nebo „naše“, máme na mysli FCE Bank plc („Ford Credit“ a „FordPay“), která je „správcem údajů“, kterých se tato informace o zpracování osobních údajů týká, jak jsou vymezeny níže. To znamená, že rozhodnutí, jakým způsobem můžeme vaše osobní údaje použít, je naší odpovědností.
Chcete-li nás kontaktovat, napište nám na adresu FCE Bank Plc: Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, Spojené království nebo nám zavolejte na číslo 800 3673 29. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpeurope@ford.com

Údaje, které shromažďujeme

Údaje shromažďujeme přímo od vás při registraci, abyste mohli používat služby aplikace Ford Pay. Jedná se o vaše jméno, kontaktní údaje, adresu, údaje o platební kartě a informace o prohlížeči.

Jak vaše osobní údaje využíváme

Informace, které nám poskytnete v rámci registrace, využíváme k následujícím účelům:

 • Správa účtu a možnost zpracovat objednávky;
 • Zpracování plateb za objednávky;
 • Poskytování aktuálních informací o stavu vašich objednávek;
 • Asistence prostřednictvím našeho kontaktního centra v případě jakýchkoliv dotazů z vaší strany;
 • Sledování podvodných nebo podezřelých aktivit na vašem účtu za účelem jeho ochrany před zneužitím.

Proč máme povoleno využívat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních ustanovení:

 • „za účelem plnění smlouvy“ ve vztahu ke správě účtů, zpracování a poskytování příkazů a zpracování plateb;
 • za účelem „splnění zákonné povinnosti“ předcházet podvodům a
 • za účelem „oprávněných zájmů“ vztahujících se ke službám, které poskytujeme zákazníkům

S kým vaše osobní údaje sdílíme

Vaše údaje můžeme sdílet napříč jinými oblastmi našeho podnikání (např. Ford Motor Company), našim dodavatelům nebo soudu, pokud to vyžaduje zákon, nebo jakékoli ústřední či místní vládě a statutárnímu či veřejnému orgánu.

Vaše údaje můžeme také sdílet se třetími stranami, které se podílejí na zpracování plateb za vaše objednávky – například externími poskytovateli platebních služeb, kteří tyto informace předávají vaší bance či jinému poskytovateli platebních služeb.

Přenos vašich údajů do zahraničí

Vaše údaje budou zpracovávány bezpečně uvnitř i vně Evropského hospodářského prostoru (EHP). Společnost Ford Credit může vaše osobní údaje a informace shromažďované o jiných osobách v rámci vaší žádosti předávat společnostem ve skupině a poskytovatelům služeb nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud budeme muset osobní údaje přenášet mimo Spojené království nebo EHP, budou se na ně vztahovat závazná firemní pravidla nebo smluvní ujednání, aby bylo zajištěno jejich náležité zpracování.

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nesmějí být uchovávány déle, než je nezbytné. Společnost Ford Credit zakládá uchovávání záznamů na veškerých právních, regulačních nebo smluvních závazcích.

Vaše práva

Ve vztahu ke svým osobním údajům vám náležejí různá práva. Máte například právo být informován, jaké údaje o vás uchováváme, požádat nás o jejich sdílení s jinou stranou, požádat nás o aktualizaci nesprávných nebo neúplných údajů a odmítnout nebo omezit jejich zpracovávání.

Pokud si přejete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů nebo podat stížnost ohledně toho, jak jsme s vašimi osobními údaji nakládali, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Máte také právo podat stížnost pověřenci pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na zpracovávání osobních údajů na území EHP.